RREHBA

                         Tizrawin di tusna d welmad n tusnakt ,immeγnassen d inneγmassen , idemmassen  d isartiyen d imarayen n uddabu , wid ilemden slid ad skarksen izerfan  n wemdan , imgallen n talsa  utlay tutlayt nsen , lmed di tusniwin nsen tidin isεan aswir muqen deg-innegura   , wigi sumata d arraw nsen  widin ur d-sεin ara , widin yellan irit n wahil amcum

                           Wid iseftayen ahil n uddabu, rrefden taγect  aεlayen ,ttekend yakk timura ,maca si tama naen lan wid irrefden ahil n tentatit ,tantatit isεan achal n leqrun di laεmer-is ,widin yettin asebtar  i wedlis wwin-d ahric n tsekla ,n yedles sumata ,wid iccenun ttawin-d ażawan i mačči n dkir ,wid irefden imru ttarun γef inesayen n zik γef tγarma d yergazen-is i illan d imgaruyen n lhaq icban : MASSINISSA,YUGURTEN,KUSSAYLA     ... a tag

..................... 

Ma yella yizzen nni am-ackit

Tidett n tuttra d tiririt

Γef tayri izedγen γri

Ma yella lḥaq ta tγeḍlit

Γeŗ sdat γwezifet ddunit

Ttalseγ-d yalass tiγŗi

Teγli taffukt tussa-d tmeddit

ṭṣaγ urggaγ yir targit

ṭfaγ-d afus-im deg-ufus yidi

Ttγenniγam-d yiwet n tesfift

Γef-tudert umezzul taεezrit

I icbaḥ ma nemqaŗab di tekti

Ukiγ-ed ufiγ d tawaγit

Ay tehuskiḍ lemnam isefḍit

Tejraḥ tasa yettru yeżŗi

ḍmaγ tesdukel-aγ tbaqit

Nettmeslay akk taqbaylit

Ziγ deg-wul i yuzzel iγissi

Ttnadiγ taqcict taḥaŗmit

Ikem-icban a tajeğğigt

Muqel iman-im di lemri

Isem-im iṭṭef tamassit

D’amagnu taqcict tafenṭazit

Tehuski tayri amek  s kemmi ?

 

            Muṛṛad Ass n 21/09/ 2008

Lweqt la iteddu

Axxam-iw yetthuddu

Yella yiwen wass d ass-is

Izzuran yewwet burreku

Lğedra tqaɛd tetthuzu

Yekna waḍu di lqed-is

Yewwet ifeṭiwej tuqqel d assafu

Aḥbib-is d times tettsuḍu

Tuγal terzeft ar wakal-is

Taxsayt tettembiwil tneddu

Affus di lxir yettkuddu

Yerbaḥ wemdan tudert-is

Anda taferka teğuğğeg tlehu

Yal lxir deg-s iffessu

Yal lḥaq yessen lesrar-is

Ma d yir ṛṛay werjin ad yeṛsu

Anda yella lɛar deg-s add-yeglu

D awezγi ad-yaɛreḍ di rbeḥ-is

Yal sbaḥ kul wa amek idaɛu

Di zhar-is ad-isemar ad yentu

kul wa yenṭel di tesraft-is

                Muṛṛad ass n 19/10/2013 Talast-iw

Yegguma wul di nhati

Yekkaw deg-uskwakwi

Qaṛen deg-wul n ciṭan

Skefleγ-d ażekka n tayri

Xedmeγ-as ṛuḥ d ilelli

Yuflaw-d ger wid yelhan

Σaceγ-d yides ciṭ n tegwti

Ur gziγ ma d tilawt neγ d tirgi

Hat tella lγela id-yeglan

Ayen I zerɛaγ yerka ur yemγi

Wa maɛdur wa d aḥeqqi

An-steqsi di ṣwab yellan d selṭan

Ur yeli wugur di teγṛi

Neγ lexsara n westeqsi

Wala tteqsir n wussan d wuḍan

Leḥmala n wul tif kulci

Wer yir neyya wer acetki

Ulamma tagnitt d tin iγ-d yefkan

Ar taggara ażekka nni id-nelli

Timedlin γument di tfekki

Slid cama deg-wul yeṛγan

              Muṛṛad  Ass n 15/01/2012 Ażekka n tayri


                  Tadyant n tayri

* Tadyant nni n sin

Widin ur nessin

Id-asen-d yewwi lḥal

Teddun d tayuga ur-żŗin

Lużen,čan naγ ur swin

Tenḍen di tyerza n wakal

Teddun ṣuben naγ ullin

Lmizan nsen ur-d iwzin

Tutlayt nsen d’azal n wufal

* Asentel nni d yiwwen

Ul-is izga yuḍen

Tenγat tawla n tayri

Deg-ubrid m’ id-mlalen

Slid ṭuqten wuguren

Warjin yeweḍ yeswi

Aḍu nn’id-ihuben

D win iγ-ihudden

Nteneḍ I wawal n teγŗi

 

* Muqŗet mliḥ teyta

Deg-ul texdem cama

Lhem-is ur isεi sbaŗ

Nek nniγ-as nettat tenna

Timlilit s wazal teswa

Ul yeqim ka yeqbaŗ

Cukaγ deg-warezg ur nesεa

Yeli imiżli di tirga

Nesaram ad-ifti zhaŗ

 

* Aqcic di zhaŗ itent-yuγ

Yuγal d tidett d amenuγ

Ur ttemlilint-ara tekta

Tenḍaγ di tesga tezuγ

Aṭṭan-iw am-tin hduγ

Ad-am ihuz tafekka

Deg-wanzi nni ka cennuγ

Deg-s ttalsaγ ttaruγ

Ma d aqaŗŗu ur-ireffed-ara

 

* Lkaγeḍ ad-iqim d anagi

D’assa naγ d iḍelli

Ismucuh isugun azekka

Sin nni γaf id-ittγenni

D tadyant-is n tayri

Iγelben yal lgirra

Yella yiwen ittcetki

Wissin di tnegarut-a yeγli

W’illan d’ajegg’ur-yegz’ara

 

* Di gežžu nni ur-gziγ

Qimaγ d ayiwen ŗγiγ

Win muqŗen qaŗen ishetrif

Di tidett iban w i-ttlawiγ

D lğarḥ aqdim I ttawiγ

Uḍnaγ aṭṭan n bessif

Hat d lhem nn’ur-ŗwiγ

Εuhdaγ-t werjin it-ğiγ

Γas ul di tilawt isḥisif

 

* ṭṭuqten iberdan

Aamŗen yal w’anda it-rran

Nek lhaγ di tżegwa

Zun farsaγ ,xeddmaγ I- ilhan

Iquŗ-iy’ujeğğig iεeddan

Amek ad-iṣeggem uzekka

Zgan zelgen wussan

D’afus d tqabact id-ḥkan

Di lkaγeḍ kulci yella

 

* Iggul wakud dgi

Ur-walaγ tafat igeni

Γas lama s lexsaṛa

Aken tebγu talwit tilli

S win aεzizen teggul-iyi

Teggul s laεz d lḥaŗma

Ma yella zhaŗ-iw di ŗebbi

Yamen w’is-ihwan yamni

Ad-illiγ d’ayiwen alama tefna

 

* AsmI iy-liγ mecṭuḥaγ

Deg-ul-iw i-la saramaγ

Ad-illiγ am-nek am-wiyaḍ d’argaz

Ar deffir werjin uqlaγ

Awal-iw ad-at siwḍaγ

Ur-tedraγ d’aḥezaz

S wudem naγ adrim ur-ttbedilaγ

Akken yili lḥal tidett a tt-alsaγ

I ibγun nεac tanṭelt tγaz

 

*Di tedyant tussa-d taggara

Ad tfak s tiżeṭ telha leḥdaqa

Anemsuref garraγ i- isellen

Yella weqcic di tama

Iḥemmel yiwet tif yal sεaya

Ulac waa-tt-id isumlen

Am-kem tidett ay-teswa

Ur ttbedilaγ tajeğğigt s lğifa

Surfet-iyi s wid iεużgen

 

* M’ara ak-εaŗqent yewεaŗ

Yefnak ay-amdan sbaŗ

Xemmem γeŗ sdat s laεqel

Akud werjin yesaŗ

Yella yiwen d’aḥeqqaŗ

Cγel-is di lehmum yugel

Yelha laεqel xdem ay-ul leqŗaŗ

Tiṭ tebεad tmuγli-s γef-uḍaŗ

Lweqt iḥemmel ad-yazel

 

* Tamuγli deg-tmuγli

Iles yebda yettγenni

Yettawi-d yal d’asefru

Yelha yiwen ma yeddura tili

Ad-yaweḍ I- ittmenni

Fell-aγ ad-yfrir wagu

Mačči ciṭ I-inna yimi

Iccennu tasartit tayri

Γlay ilelli deg-usaru

 

* Yella yiwen d’aεesas

Gmas s yiles d’aḥlalas

Win iḥuzz’at-yegzem

Isexdem di yal ŗṣas

Isenγes ula di lqima-s

Iḥemmel i-wiyaḍ uguren

Weklaγ taflest d laεnaya-s

Win izenzen di lḥarma-s

Amek ad-izwiγen wudmawen ?

 

* Deg-wawal aqlih saliγ

Ur barnaγ deg-way d-nniγ

D’ayen yunγen deg-wul

D tawaŗdett I γef-rḥiγ

Ŗuḥaγ di targit ur-d zziγ

Di tilawt nettemlili s wazul

Akken i bγuγ illiγ

Lexṣaṣ isefcal isiwziγ

Riγ-tt d tayr’umegdul

 

 26,27,28 si yennayer 2009  murrad At Zayed 

Amennuɣ n nnif d lḥeṛma

Affus deg-uffus nettnadi tiddukla

Wiyaḍ teddun cban izerman

Win iɣazen lsas iṣṣeḥa

Ad yesbed iɣerban d lḥara

Sqef-is ur yesεi isalasen

Agdud yeran di ṭarf tigza

Ittnadi kan ad iseweq ɣef-selfa

Ad yenfeḍ ula d ciṭ yebnan

Nteddu lḥif id-nεedda

Yal tiɣmert idim teffud lqaεa

Wiyaḍ la seqḍaεn tigusa d wuglan

Axen affus-iw a win asif yes yegla

Win iεarḍen tament ur yesqena

Mačči d aḥebar d ineẓman it-iceɣben

Iswi di lbal-is d tagelda

Yess ad iɣellet ayen ur yettaweḍ ara

Wiyaḍ ddaw n uḍar ar ttidiren

Akken is-yenna ugellid yugurta

Mi tufiḍ mmis n umaziɣ yekna

 Inni-as d gmas it-yewten

Mi iqaεd umennuɣ d wul yeṣfa

Ad yexdaε yiwen s yir nneya

Tasartit mačči d tin yesufuɣen

Amgaru d yiɣil ad yesɣers  snesla

Ad yemzel wuccen di lexla

Agdud d iɣil it islelliyen

ɣas ma nɣellet ccama

s ubeddel n wacḥal d tasuta

ad fakken iɣilifen

ma nezga nteneḍ i lkaεba

d ilem i nessunuɣ iṛṛeṣṣa

llit-d allen ay imaziɣen

yal yiwen s waffud d ṣfa

ad yenger uẓẓar n εuqba

an-sbed tisas n massenssen

ddnub deg-yaεrar nneɣ iεebba

ma ur nezwi tuyat tik nekna

d  lḥq neɣ d nger ar idummen

 

        Muṛṛad  At Zayed  ass n 03/11/2014  


Yettif lexṣas n tudert n yalass

Wala askerfef n laƐqel d tigza

Yettif win yuɣen tiyta di tfekka-s

Wala win yeggujlen di tekta

Yettif tiderɣelt n wallen d layas

Wala fennu n yezṛi n laƐqel-ya

Uffiɣ aqaṛṛu i wemgarru d ṛṣas

Wala at westuti d ṛexsa

Akken yenna wawal ay amessas

Tabburt ur tt-yesƐi iwacu tissura

Win yevnan axxam iṣeggem di lsas

Ur yezmir ad ivarri di znezla

Win ixeddmen ala di txidas

Ad yesendu qedṛan d tmeṛzuga

Tawacul-is teqquṛ wer tarwa-s

Akken is-d tevda ar tfak taggara

Amdan yeddren tidett tissas

Awi iḍlan tuggi d tisegnit i lexyaḍa

Win iɣṛan lbegra d usefru n nass

Ad iccennu ɣef-tirrugza

Asalas ad yeqqim d asalas

Tameṭṭut teggul s tevra terra

 

              Murrad At Zayed  21/07/2015

 


Yefcel wemdan di tikli

Imena di lmut add testeqsi

Ad fakken ikurdan d telkin

Ad ihenni si ndeṛ d nhati

Tigerist icudden ad tefsi

Ad iɣum lƐib ddaw n tmedlin

Akk-id mektin yemdanen irkeli

Ad-ak siɣen tafat di ṭlam tettcabi

Deg-ucekkar add-gent tizza

Yedder d amdan lƐali

AnƐam i medden d tirni

Assa yuɣal di ṛeḥma

Ddunit akka ad t-yebna rebbi

Yal wa nnuba-d add-tezri

Amkan-is di lğenet yella

Iles n wemdan di ṛsas yessifi

S tmettant kan id yettmekti

Syen akkin tudert tefna

Am issufa yakk ar nexsi

Yal was tdafi-s ay d tikti

A melmi id-tusa mṛeḥba

                Muṛṛad At Zayed  14/03/2015

 

 

 

 

Vniɣ axxam yekfa

Ddiɣ-as di levɣi s lqella d laεella

Yeffeɣ-d d tadwirt n ugellid

Zedmeɣ-d taεekemt teqwa

Iḍarren fakken si tfexsa

Rrniɣ amdeṛkel n yir brid

Zṛuvat wecmen-iyi s yal d ccama

Ta ur tevεid di tfawett n ta

 Ɛamdeɣ ad sɣerṣeɣ yal d lqid

Udem-iw yezga yebbehva

Mi yegza wul anda tewweḍ teyta

D aksum yekcem ṣdid

Yella cfaε , maεna ilaq-aɣ dwa

Ad-idawi  waggas ad teḥlu tfekka

Ad iwenaε lḥal ad icemaε weḥdid

Ayen i εatbeɣ yeblanṭaḥ di lqaεa

Yesembawel-iyi s lefqaε

Nek ḍmaɣ ad yili d ummid

Yeqqim-d ṣbeṛ ma nesεa

Ma ulac terra tmara

An-εawed lsas s kra yellan d awεid

 

                  Muṛṛad  At Zayed   28/01/2014